Windenergie

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten. Hierbij worden alle belangrijke onderwerpen in kaart gebracht.

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp beleid wind- en zonne-energie vastgesteld. Het gewijzigde Provinciaal Programma Energietransitie (PPE), de bijbehorende Omgevingseffectrapportage en de aanpassing van de Omgevingsverordening liggen van 18 januari tot en met 28 februari 2024 ter inzage. 

Ook wil de provincie Overijssel afspraken maken met gemeenten over een maximum aantal op te wekken GWh per voorkeursgebied en daarmee het maximum aantal windturbines. Voor het energiegebied ATT geldt dat de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel al gezamenlijke afspraken hebben gemaakt. In dit gebied geldt dat er ruimte is voor 6 tot 10 windturbines die samen 120 tot 180 GWh kunnen leveren aan elektriciteit. De gezamenlijke uitgangspunten zijn opgenomen in het ontwikkelkader.

Lees meer in dit nieuwsbericht van provincie Overijssel.

Meer informatie over de terinzagelegging en de bijbehorende stukken leest u hier:

Alle drie gemeenten en provincie Overijssel hebben inmiddels groen licht gegeven om in dit gebied aan de slag te gaan met windenergie. Daarbij zijn onderling afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten. De voorkeur gaat uit naar een publiek-private samenwerking tussen lokale partners die windturbines gaan ontwikkelen. Deze lokale samenwerking houdt rekening met de wensen van omwonenden. Ook moet eventuele hinder van windturbines door geluid, verlichting of slagschaduw zoveel mogelijk worden voorkomen. Verder streven de drie gemeenten en provincie bij de ontwikkeling van windturbines naar maximaal 100% lokaal eigendom en minimaal 50%.  

Afspraken over financiële vergoedingen voor bijvoorbeeld omwonenden en zeggenschap worden later in een gebiedsproces gemaakt. In het totale ATT-gebied is volgens de gemeenten ruimte voor 6 tot 10 windturbines. Daarmee kan 120 – 180 GWh energie per jaar worden opgewekt.

Erik Back is aangesteld als onafhankelijke verkenner. Hij gaat vanaf januari 2024 gesprekken voeren met verschillende betrokken partijen om te kijken of en hoe zij willen samenwerken. In maart/april 2024 volgt een advies over het vervolg en de samenwerking.

Wilt u Erik Back spreken? Hij is bereikbaar via erik@kr8consultancy.nl of telefonisch via 06 22 47 76 21.

In 2022 is een technische analyse uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de technische mogelijkheden en belemmeringen voor windmolens (zoals woningen, gasleidingen, hoofspanningsmasten e.d.). Uit de technische analyse is duidelijk geworden dat er mogelijkheden zijn voor windenergie in het ATT-gebied.

Meer lezen? U vindt het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Windenergie – Energiegebied ATT Overijssel’ hier: Haalbaarheidsonderzoek wind energiegebied ATT 

In 2022 hebben verschillende bijeenkomsten en gesprekken met inwoners uit het gebied plaatsgevonden. Alle reacties zijn vastgelegd in het participatieverslag. 

Daar waar de grenzen van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar raken, ligt een kansrijk gebied voor windenergie. De ontwikkeling van windenergie in de ene gemeente raakt daardoor altijd de beide andere gemeenten. Inwoners uit dit gebied geven aan dat zij het gebied waar de gemeentegrenzen elkaar raken niet als drie losse gebieden zien, maar als één geheel. Ook de provincie ziet hier gemeente overstijgende kansen. Daarom hebben de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand in 2021 besloten te starten met een gezamenlijk proces met aandacht voor alle voors en tegens van windturbines.

Met ondersteuning van de provincie is een plan van aanpak voor het gebied Almelo, Tubbergen Twenterand (hierna ATT) gemaakt.