U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Twentse gemeenten: in 2030 helft huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken

Publicatiedatum: 
16 apr 2020
Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor onze regio staan beschreven in de concept-RES Twente.

Duurzame Energieladder


Gemeenten hebben voor de concept-RES Twente een eigen voorstel gedaan, waarin staat beschreven op welke wijze hun gemeente kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De ambitie van Almelo is terug te vinden in de duurzame Energieladder, die de gemeenteraad op 7 april 2020 vaststelde. De energieladder bevat de bijdrage van Almelo aan de RES Twente. Almelo zet in op 100 hectare zonneparken (waarvan reeds 40 ha gerealiseerd aan de Aadijk) en 3 tot 5 windmolens.

Om de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam op te kunnen wekken, wil Twente stevig inzetten op grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van windmolens of windturbines. Tevens heeft Twente de potentie om een warmteregio te worden. Naast de opwekking van duurzame elektriciteit, beschrijft de concept-RES Twente welke kansen er zijn waarmee Twente aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen kan verwarmen. Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel industriële restwarmtebronnen aanwezig zijn. Met deze twee bronnen is er potentie om 64% van alle woningen in Twente duurzaam te verwarmen. De potentie van duurzame warmtebronnen heeft ook een gunstig effect op de elektriciteitsbehoefte, volgens Louis Koopman, voorzitter van de stuurgroep RES Twente: “als we de duurzame warmtebronnen optimaal benutten, hoeven we ook minder elektriciteit duurzaam op te wekken”.

De exacte locaties in Twente voor zonne- en windenergie zijn nog niet bekend. Almelo heeft 2 gebieden aangewezen waar in de toekomst zonne- en windenergie mogelijk moet zijn: in het noorden van de gemeente en in het gebied rond de Leemslagenplas. Ook waar welke warmtebronnen ingezet gaan worden, is nu nog niet bekend. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de transitievisie warmte. Daarin wordt aangegeven welke wijk voor 2030 verduurzaamd wordt en wat de alternatieven zijn. De Almelose gemeenteraad spreekt in juni over de warmtevisie.

Om de Twentse ambities in dit eerste voorstel waar te kunnen maken heeft Twente, volgens Louis Koopman, hulp nodig van het Rijk. “We kunnen dit niet alleen. Dit eerste voorstel is een concept-RES die uitgaat van ideale omstandigheden. Om de ambities te halen moet er draagvlak zijn in de Twentse samenleving, maar is ook hulp nodig van het Rijk om te zorgen dat de veranderingen betaalbaar en haalbaar zijn.” Wat nu voorligt is de Concept-RES. De RES Twente 1.0 moet op 1 juli 2021 gereed zijn.

Stakeholders, betrokkenen en geïnteresseerden vinden meer informatie over het waarom en hoe van de Concept-RES Twente en antwoorden op veel gestelde vragen op www.energiestrategietwente.nl