Windenergie

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten. Hierbij worden alle belangrijke onderwerpen in kaart gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld landschappelijke voorwaarden, gezondheid en verdeling van de lusten en lasten. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden krijgen daarbij de gelegenheid hun inbreng te leveren.

De drie gemeenten en de provincie hebben de afgelopen maanden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om windturbines te ontwikkelen. Uit de gesprekken en onderzoeken is gebleken dat een samenwerking tussen overheden, grondeigenaren, ondernemers en energiecoöperaties mogelijk is. Het advies van de projectgroep is om een publiek private samenwerking verder te laten onderzoeken door een onafhankelijk verkenner.

Daarnaast hebben de drie gemeenten en provincie uitgangspunten benoemd die van belang zijn als er windturbines ontwikkeld worden. Dit noemen we het gezamenlijk ontwikkelkader. Dit ontwikkelkader is het vertrekpunt voor de verkenner om in gesprek te gaan met de betrokkenen uit de omgeving.

De provincie Overijssel heeft op 18 juli 2023 het windbeleid aangescherpt om versnippering te voorkomen. Het ATT-gebied valt binnen één van de grotere clustergebieden in Overijssel om windenergie op te wekken. De drie gemeenten en de provincie stellen voor om gezamenlijk 120 tot 180 GWh op te wekken met windenergie. Dat zijn naar verwachting 6 tot 10 windturbines in het hele ATT-gebied. Daarbij gaat het om windturbines die 15 tot 20 GWh opleveren per jaar. De gemeenteraden van Tubbergen en Twenterand beslissen in november 2023 of zij instemmen met de bijdrage die de gemeente daaraan levert. In de gemeente Almelo heeft de raad in 2020 besloten dat zij ruimte ziet voor 3 - 5 windturbines in het Almelose deel van het ATT-gebied.

De drie gemeenten en de provincie hebben gezamenlijke uitgangspunten bepaald voor het ontwikkelen van windturbines in het ATT-gebied, omdat dit gebied wordt gezien als één geheel. De belangrijkste uitgangspunten:

Een samenwerking met lokale partijen. De hinder van windturbines wordt zoveel mogelijk voorkomen met geluidsnormen van maximaal 45 dB Lden voor een jaargemiddelde, tenzij landelijk een strengere norm gaat gelden. Daarnaast zijn geluidsnormen voor de nacht opgenomen van 39 dB Lnight. Ook wordt hinder van laagfrequent geluid, slagschaduw en verlichting zoveel mogelijk beperkt. De betrokken partijen die samenwerken streven naar minimaal 50% en maximaal 100% lokaal eigendom. Afspraken over lokale financiële compensatie en een omwonendenvergoeding worden in een gebiedsproces verder vormgegeven.

Bovenstaande uitgangspunten zijn het vertrekpunt voor de verkenner om in gesprek te gaan met betrokkenen uit het ATT-gebied. Als het nodig blijkt om af te wijken van het gezamenlijk ontwikkelkader vanwege inzichten uit bijvoorbeeld milieuonderzoeken of het gebiedsproces, dan moet dit onderbouwd worden.

Een onafhankelijke verkenner gaat de komende maanden gesprekken voeren met verschillende partijen in het gebied. Het gezamenlijk ontwikkelkader is hiervoor het uitgangspunt. Het doel is om te kijken welke partijen verder willen samenwerken aan de ontwikkeling van windturbines in het ATT-gebied. De vacature voor de onafhankelijk verkenner staat open vanaf begin oktober.

Klik hier voor de vacature.

De verkenner start waarschijnlijk eind 2023. Dit levert naar verwachting in maart 2024 een advies op, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst(en).

Op dit moment zijn er ook nog veel dingen die we niet weten: Wat wordt de exacte locatie van de windturbines? Wie wordt de eigenaar van de windturbines? Hoe worden omwonenden gecompenseerd? En misschien heeft u ook wel andere vragen. Zodra de verkenner de gesprekken met verschillende partijen heeft afgerond, kunnen omwonenden en andere betrokkenen meedenken over de verdere uitwerking.

Almelo neemt zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie. Onder andere door de ambitie om 157 GWh duurzame energie op te wekken met zon- en windenergie. Binnen het ATT-gebied zien we binnen de gemeentegrenzen van Almelo ruimte voor 3 tot 5 windmolens. Het aantal windturbines hang onder andere af van het soort dat wordt gekozen. Daarbij zoeken we ook naar een goede balans tussen de duurzaamheidsopgave en de leefbaarheid voor inwoners. Zo wordt er ook rekening gehouden met andere ontwikkelingen waar ruimte voor nodig is, zoals woningbouw, recreatie of bedrijventerreinen.   

Het zoekgebied voor windmolens ligt in het grensgebied tussen Almelo Noord, Twenterand Zuid en Tubbergen West, dit noemen we het energiegebied ATT. De rode stippellijn geeft het zoekgebied van ATT weer. Binnen dat zoekgebied liggen kansrijke locaties voor windenergie. 

Kaart ATT gebied

De drie gemeenten en de provincie willen de omgeving graag laten meedenken over windenergie in het ATT-gebied. Hiervoor is een gebiedsgroep opgericht.   

Wilt u meepraten over windenergie in het energiegebied ATT? Aanmelden kan via duurzaam@almelo.nl onder vermelding van ‘meedenken’.  

Beleid

De gemeenteraad Almelo heeft in april 2020 beleid vastgesteld voor grootschalige duurzame energieopwekking  in de Duurzame energieladder. 
De provincie gaat over de vergunningverlening voor grootschalige opwek van windenergie. De provincie heeft in haar beleid opgenomen dat windenergie kansrijk is in het energiegebied ATT. 

Regionale Energiestrategie

In juli 2021 hebben de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente aangegeven hoeveel zon- en windenergie ze in 2030 willen opwekken. Ook zijn gebieden aangewezen waar windenergie mogelijk is, zogenaamde zoekgebieden. Binnen het grondgebied van de gemeente Almelo is het energiegebied ATT het enige zoekgebied voor windenergie. 

Technisch onderzoek

In 2022 is een ruimtelijk-technische analyse uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de ruimtelijke en technische mogelijkheden en belemmeringen voor windmolens, zoals woningen, gasleidingen en hoogspanningsmasten. Uit deze analyse is duidelijk geworden dat er mogelijkheden zijn voor windenergie in het ATT-gebied. De inwoners en omwonenden van het ATT-gebied hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van windmolens. Naast de ruimtelijke en technische vraagstukken zijn er ook vragen over onder andere geluidshinder en slagschaduw.  Deze zorgen en andere reacties zijn vastgelegd in een participatieverslag. De resultaten uit dit verslag nemen we mee in het vervolgproces.