Intensievere samenwerking in aanpak maatschappelijke opvang

Publicatiedatum: 
27 feb 2019
De komende jaren gaan Humanitas onder Dak, Tactus, Dimence, Leger des Heils, RIBW, woningcorporaties en gemeente in Almelo intensiever samenwerken om dak- en thuisloosheid te voorkomen en te stimuleren dat mensen uit deze doelgroep doorstromen naar een geschikte woonsituatie. Op die manier wil Almelo besparingen realiseren om uit te komen met het budget dat de stad hiervoor ontvangt van het Rijk.

Samenwerkingsovereenkomst
Bert Deliën, directeur / bestuurder van Humanitas Onder Dak en voorzitter van de stuurgroep, Peter van der Hout, namens woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, en wethouder Eugène van Mierlo ondertekenden op woensdag 27 februari een samenwerkingsovereenkomst. “Het grote voordeel van deze ketensamenwerking is dat we effectiever en efficiënter kunnen werken voor de dak- en thuislozen in onze regio”, licht wethouder Van Mierlo toe. “Zo kunnen we maatschappelijke resultaten behalen die we als individuele organisaties zelf nooit kunnen bereiken.”

Intensieve ketenaanpak
Door vele verschuivingen in de zorg verandert er ook veel binnen de maatschappelijke opvang. Casussen worden bovendien steeds complexer. Het door de partners opgestelde projectplan is gericht op onder meer zwervers, verslaafden en bijvoorbeeld mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn. Door de intensieve ketenaanpak, samen met zorgpartijen en beide woningcorporaties, wil de gemeente de nieuwe instroom van dak- en thuislozen verminderen met 20 procent. Binnen de nieuwe aanpak moet er voor nagenoeg alle nieuwe instroom aan dak- en thuislozen binnen drie maanden passende huisvesting gevonden zijn. Binnen de samenwerking is er nadrukkelijk aandacht voor mensen met schulden. Financiële problemen mogen minder automatisch aanleiding geven tot een beroep op maatschappelijke opvang. Ook willen de partners de tijd waarin mensen een beroep doen op maatschappelijke opvang verkorten. Iedere dak- en thuisloze krijgt één aanspreekpunt.

Zorgkosten beperken
Maatschappelijke opvang is bedoeld als een tijdelijke voorziening van waaruit mensen waar mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woning. Almelo is centrumgemeente en vertegenwoordigt 6 omliggende gemeenten. Het rijk wil bezuinigen op de wmo-taken sociale verslavingszorg, maatschappelijke opvang en openbare GGZ. Het nu opgestelde plan moet de druk op maatschappelijke opvang verminderen en tot besparingen leiden. De aanpak draagt bij aan het collegebeleid om zorgkosten te beperken, dure zorg te voorkomen en uit te komen met het rijksbudget.