U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Gemeenteraad stemt in met begroting 2021

Publicatiedatum: 
12 nov 2020
Na urenlang vergaderen stemde een meerderheid van de gemeenteraad op donderdag 12 november in met de programmabegroting voor 2021. 23 raadsleden stemden voor, 10 tegen. 2 raadsleden waren afwezig.

In de begroting wordt concreet gemaakt wat we als gemeente samen met inwoners en partners in 2021 willen bereiken, wat daarvoor nodig is en wat dat mag kosten. Daarbij wordt de lijn voortgezet die is ingezet bij de perspectiefnota 2020.

Amendementen
Van de 5 ingediende amendementen kreeg alleen het voorstel voor het bijstellen van de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal een meerderheid van stemmen. Dit betekent dat de bezuinigingen gefaseerd uitgevoerd zullen gaan worden. Zowel de bibliotheek als het Stadsmuseum krijgen meer tijd om de bezuinigingen door te voeren en de inkomsten te vergroten. Het amendement houdt eveneens in dat de bezuiniging op Almelo Sociaal 10.000 euro lager wordt.

Moties
De raadsfracties brachten 15 moties in stemming. Daarvan werden er 8 aangenomen. Unaniem stemde de raad in met het voorstel het Almelose zwembad financieel toegankelijk te maken voor minima. Ook het voorstel voor helder, doelgericht en inzichtelijk subsidiebeleid en het aanvalsplan laaggeletterdheid kregen 33 stemmen. Verder verzoekt de raad in meerderheid aan het college om te komen met een nieuwe cultuurvisie, te verkennen of er met andere gemeenten een onderzoek kan komen naar nascheiden van afval en om dierenwelzijn op te nemen in de begroting van 2022.

De begroting, ingediende amendementen en moties en de stemuitslagen zijn hier terug te vinden. Ook bestaat de mogelijkheid de raadsvergadering op agendapunt terug te kijken.