U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Gemeenten en Soweco bereiken akkoord

Publicatiedatum: 
26 mrt 2020
De 6 deelnemende gemeenten en Soweco NV bereiken een akkoord over de toekomstige uitvoering van het begeleiden en plaatsen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de regio Almelo.

Het beste van beide denkrichtingen

 “Ik ben blij dat we het beste van beide denkrichtingen nu in één gezamenlijk plan hebben staan. Dat geeft voor alle betrokkenen richting en voor de toekomst rust en duidelijkheid”, zegt Arjen Maathuis namens het Dagelijks Bestuur van Soweco. Voorzitter Herman Hazewinkel van de RvC is het met hem eens: “Natuurlijk waren wij het liefst doorgegaan op de in 2017 afgesproken lijn met betrekking tot de doorontwikkeling van de maatschappelijke onderneming Soweco. Maar mede dankzij onze inbreng ligt er nu een plan op hoofdlijnen, waarin we de zorg en begeleiding voor de kwetsbare mensen, waarvoor wij ons als Soweco inzetten, goed vastleggen voor de toekomst. En waarbij ook alle andere medewerkers van Soweco hun kennis en ervaring kunnen blijven gebruiken voor deze doelgroep in een omgeving waarin zij gewend zijn te functioneren.”

Gemeenschappelijke regeling wordt stichting

Alle taken, die Soweco NV nu vervult, komen vanaf 2021 in eigen beheer van de 6 gemeenten. De groenmedewerkers van Soweco worden, in de gemeente waar ze nu werken, onderdeel van de buitendienst. Als het gaat om beschut werken gaan Hellendoorn (Multipack Nijverdal) en RijssenHolten (De Sterkerij) dit zelf lokaal organiseren. De gemeenten Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden nemen deze taken over van Soweco NV en brengen dit onder in een gezamenlijke stichting, met een bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak. Deze krijgt bij voorkeur een plek in de gebouwen in Almelo, waar Soweco NV nu gevestigd is, al is niet alle beschikbare ruimte hiervoor noodzakelijk. In deze nieuwe organisatie worden ook werkplekken gerealiseerd waar mensen terecht kunnen, die tijdelijk extra begeleiding nodig hebben. Andere taken, die Soweco NV nu uitvoert op het gebied van de Participatiewet (zoals detacheren en jobcoaching), worden samen met de gemeentelijke werkpleinen opgepakt. De regionale werkgeversbenadering gaan de 4 gemeenten gezamenlijk organiseren met het Werkplein West-Twente. De Gemeenschappelijke Regeling (GR), waarin de 6 gemeenten meedoen als eigenaar van het huidige Soweco, en Soweco NV worden afgebouwd.

Omdat het om mensen gaat

Voor de medewerkers van Soweco heeft dit akkoord vrijwel geen gevolgen in de dagelijkse praktijk. “De mensen uit de kwetsbare groepen komen allemaal in dienst bij de gemeenten. Ze behouden hun arbeidsvoorwaarden en passende begeleiding. Ze blijven, daar waar mogelijk, werken op hun huidige werklocatie. En we willen absoluut alle kennis en kunde van de medewerkers bij staf, ondersteuning en leiding van Soweco NV behouden. Daarom hebben we afgesproken dat we deze medewerkers als gemeenten ook allemaal overnemen. Hiervoor wordt de komende maanden een sociaal plan uitgewerkt”, zegt Martha van Abbema, als vice-voorzitter.

Uitvoering Wsw en Participatiewet in 1 hand

Met deze aanpak komen alle taken van de Participatiewet (dit is inclusief Wsw) onder directe regie van de 6 afzonderlijke gemeenten. Dat geeft meer keuzevrijheid en maakt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. En samen met het lokale bedrijfsleven te werken aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. Per gemeente komt daarmee de uitvoering van de gehele Participatiewet weer in 1 hand. De jaarlijkse uitvoeringskosten gaan niet omlaag, maar op termijn zijn wel efficiencyvoordelen te behalen.

Constructieve samenwerking

De discussie is in de afgelopen maanden soms op het scherpst van de snede gevoerd. “En dankzij alle inzichten en kritiek zijn we met voortschrijdend inzicht bezig geweest om samen onze plannen verder te verbeteren”, zegt Arjen Maathuis. “Over een aantal doelen en uitgangspunten zijn we het vanaf het begin eens geweest waardoor dit uiteindelijk heeft geleid tot dit nieuwe uitvoeringsmodel. Vanuit beide invalshoeken zijn de belangen van de kwetsbare doelgroepen scherp in beeld”, zegt Reinier van Broekhoven, directeur van Soweco. “Meerwaarde wordt gevonden in een gecoördineerde aanpak naar de arbeidsmarkt. De ambitie is dat door de samenwerking tussen de nieuwe uitvoeringsorganisatie en het Werkplein zowel de doelgroep nog beter wordt bediend als de werkgeversbenadering wordt versterkt. In de afgelopen periode hebben we constructief gesproken en daarmee een stevige basis gelegd voor de toekomst. Medewerkers van de gemeenten en van ons gaan nu samen aan de slag om de overeengekomen hoofdlijnen uit te werken.