College van b en w presenteert begroting 2020

Publicatiedatum: 
19 sep 2019
Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad een sluitende programmabegroting 2020 voor, met gunstige financiële vooruitzichten voor de komende jaren.

Investeringen

Het college maakt in deze begroting ruimte voor investeringen op gebied van duurzaamheid, economie en veiligheid. Er komt meer geld voor initiatieven uit de wijken. Daarnaast wil het college meer Almeloërs vanuit de bijstand aan werk helpen en via preventieve maatregelen de zorgkosten voor ouderen en jeugd verminderen. Op donderdag 7 november besluit de gemeenteraad over de begroting.

Geld voor initiatieven in de wijken

In de begroting maakt het college duidelijk wat het samen met inwoners en partners in 2020 wil bereiken, wat daarvoor nodig is en wat dat mag kosten. “Daarbij zetten we de lijn voort die is ingezet bij de perspectiefnota 2019”, zegt wethouder Alex Langius van financiën. “We richten ons allereerst op het waarmaken van de doelen zoals die zijn vastgelegd in de verschillende programma's die zijn afgestemd met de gemeenteraad af.” In deze begroting heeft het college hier geld voor beschikbaar gesteld. Langius: “Daarnaast staat er in deze begroting extra geld voor initiatieven in de wijken.”

Financieel herstel

Het college houdt vast aan de voorwaarden van het financieel herstelplan. Daarbij geldt dat er nog steeds veel te is doen op zowel op sociaal als fysiek terrein. Het college maakt een bewuste keuze om het financieel herstel met een jaar te verlengen. Het herstel van het eigen vermogen verloopt hiermee volgens het oorspronkelijk afgesproken plan.

Geen extra OZB-verhoging

Almelo kent met deze begroting geen extra OZB-verhoging, buiten de gebruikelijke inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen de woonlasten in 2020 met 28 euro (3,5%). Voor huurders nemen de woonlasten toe met 15 euro (3,7%). Het verschil zit er in dat huurders geen OZB en rioolheffing-eigenarendeel betalen. In 2020 heft de gemeente geen hondenbelasting meer, zoals de raad in 2017 besloot.

Zorg

Het college heeft bij zijn aantreden besloten alle vraagstukken in samenhang te behandelen. Almelo kent de programma’s zorg, economie en participatie, binnenstad, duurzaamheid, veiligheid, omgevingswet en Nieuwstraatkwartier. Als het gaat om zorg komen er volgend jaar wijkteams in de hele stad. Door meer samenhangend te werken wil het college inwoners eerder en beter helpen. Het college wil verder het aantal plekken waar inwoners zonder verwijzing terecht kunnen in 2020 uitbreiden.

Economie en participatie

Binnen het programma economie en participatie zet het college in op de aanpak van problematische schulden. Het college wil verder meer inwoners vanuit de bijstand aan werk helpen.

Binnenstad

In de binnenstad geeft het college voorrang aan de aanpak van winkelleegstand, samen met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Duurzaamheid

Almelo gaat zich met deze begroting en maatregelen voorbereiden op een rol van betekenis in de regio als het gaat om duurzame energie. Speerpunt in 2020 is de warmtevisie. Eind volgend jaar moet duidelijk zijn welke wijk wanneer van het aardgas gaat, welk alternatieven er zijn en wat de kosten zijn.

Veiligheid

Binnen het programma veiligheid gaat extra geld naar toezichthouders, die meer gebied- en probleemgericht gaan werken om sneller meldingen van overlast op te kunnen volgen.

Nieuwstraatkwartier

In het Nieuwstraatkwartier wordt ook volgend jaar met inwoners en ondernemers gewerkt aan de toekomst van de wijk.

Omgevingswet

Een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving is de essentie van de Omgevingswet. Daarin zet Almelo komend jaar stappen. Onder meer met de omgevingsvisie, die medio 2020 klaar moet zijn.

Raad  besluit op 7 november

De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 7 november. Inwoners kunnen tijdens het politiek beraad van dinsdagavond 29 oktober gebruik maken van het spreekrecht en hun mening geven over de door het college voorgestelde begroting.

Lees de volledige begroting 2020
Lees de digitale versie van de begroting 2020