U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

College presenteert Perspectiefnota

Publicatiedatum: 
11 jun 2020
De Perspectiefnota 2020 staat in het teken van de mid term review, wijksturing en de effecten van de coronacrisis voor Almelo. De Perspectiefnota is de basis voor de begroting en de meerjarenraming later dit jaar.

De Perspectiefnota blikt 4 jaar vooruit en geeft aan hoe het college de komende jaren invulling wil geven aan de ambities en doelen uit de verschillende programma’s en aan wijksturing. De doorontwikkeling van het sociaal domein zet het college voort. Uitgangspunten zijn dat Almelo goede zorg wil blijven bieden aan diegenen die dat nodig hebben, de zorg een kwaliteitsimpuls geven via innovaties en Almelo wil uitkomen met Rijksmiddelen. Het college blijft lobbyen voor structureel meer Rijksgeld en minder eenzijdige Rijksingrepen. Als het gaat om economie en participatie werkt dit college blijvend aan een gunstig investeringsklimaat en het creëren van werkgelegenheid. Werk is immers belangrijk voor mensen. Het zorgt voor bestaanszekerheid en een inkomen en werk zorgt bovendien voor minder zorg- en ondersteuningsvragen.

Mid term review

Inmiddels is het college halverwege de bestuursperiode, een natuurlijk moment voor een tussenbalans. In de mid term review geeft het college inzicht in de voortgang en wordt in beeld gebracht wat bereikt is. Het gaat dan om de resultaten van de plannen voor het verbeteren van de binnenstad, de verduurzaming van onze stad, het vergroten van de veiligheid voor onze inwoners, het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en bevorderen van de zelfredzaamheid van onze inwoners, het stimuleren van de bedrijvigheid en het verbeteren van de leefomgeving in het Nieuwstraatkwartier. Voor alle van deze zogenaamde programma’s geldt dat ze de gewenste resultaten opleveren en gericht blijven op ambities die door de raad zijn vastgesteld.   

Coronaspiegel

Vanaf half maart wordt ons dagelijks leven bepaald door de aanpak van het Corona-virus. Die aanpak heeft waarschijnlijk voor langere tijd effect op de gemeente en gemeentelijke taken. Wat de precieze impact is, valt nog niet te voorspellen. In de Coronaspiegel brengt het college de de belangrijkste gevolgen voor Almelo in beeld, die de gemeente de komende tijd zal blijven monitoren.   

Wijksturing

De Perspectiefnota richt de aandacht ook op wijksturing. Met wijksturing wil de gemeente de betrokkenheid van inwoners en ondernemers vergroten, hun belang meer voorop stellen en daarnaar handelen.

Financiën

In financieel opzicht laat het meerjarenperspectief tot en met 2024 een verdere verbetering zien. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de totale bezuinigingsopgave blijvend wordt gerealiseerd. De Maatregelenplannen I en II liggen grotendeels op koers maar aanvullende maatregelen sluit het college niet uit. 

Raadsvergadering
Op dinsdag 30 juni bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota. Bekijk de agenda U vindt hier ook de Perspectiefnota 2020.