U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Burgemeester wijst binnenstad aan als veiligheidsrisicogebied

Publicatiedatum: 
26 jan 2021
Burgemeester Arjen Gerritsen heeft maandag 25 januari het gebied in en rond het centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daarmee heeft de politie toestemming om iedereen te fouilleren op wapens. Het besluit gold tot dinsdag 26 januari 21.00 uur

Wapens

De burgemeester nam dit besluit omdat de politie informatie had dat er ernstige vrees bestond tot verstoring van de openbare orde als gevolg van de aanwezigheid van wapens. Dat bleek uit het feit dat een aantal personen met wapens in hun bezit is aangehouden en er informatie was dat er mogelijk meer personen met wapens in hun bezit zich richting het centrum van Almelo wilden begeven.

Lees het volledige besluit:

 

AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED ARTIKEL 2:76 APV ALMELO

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ALMELO

gelezen het verzoek om aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied van de Teamchef basisteam Almelo van de Politie eenheid Oost-Nederland, d.d. 25 januari 2021 (hierna: het voorstel van de politie);

Overwegende:
-           dat de gemeenteraad van Almelo op basis van artikel 151b van de Gemeentewet de burgemeester in artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening de bevoegdheid heeft verleend om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;
-           dat in de avond van zondag 24 januari 2021 de openbare orde in de binnenstad is verstoord uit protest tegen de aangescherpte coronamaatregelen;
-           dat via social media wordt opgeroepen om zich massaal te verzamelen in de binnenstad om het ongenoegen kenbaar te maken tegen de coronamaatregelen en specifiek de ingevoerde avondklok;  
-           dat op maandag 25 januari 2021 uit informatie van de politie is gebleken dat er ernstige vrees bestaat tot verstoring van de openbare orde als gevolg van de aanwezigheid van wapens. Dat blijkt uit het feit dat er een aantal personen met wapens in hun bezit zijn aangehouden en er informatie was dat er mogelijk meer personen met wapens in hun bezit zich richting het centrum van Almelo wilden begeven;
-           dat het bezit en gebruik van (slag)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;
-           dat er sprake is van een spoedeisende situatie,: als gevolg van de onlusten elders in het land en de situatie ter plaats er gerede vrees is tot het plegen van excessief geweld met ogenschijnlijk gebruik van (slag)wapens;  -           dat het gezien informatie van de politie zeer aannemelijk is dat de “betogers” gebruik zullen maken van (slag)wapens bij hun protesten;
-           dat de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;
-           dat thans de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van (slag)wapens op te treden;
-           dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;
-           dat daarmee het veiligheidsgevoel in het publieke domein wordt bevorderd;
-           dat de aanwijzing van het gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en van het aangewezen gebied in het bijzonder;
-           dat het daarom absoluut noodzakelijk wordt geacht dat een veiligheidsrisicogebied wordt aangewezen, binnen welk gebied de officier van justitie de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 50,51 en 52, derde lid van de Wet wapens en munitie (WWM) kan toepassen, wat inhoudt dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om:
            - verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage
            - vervoermiddelen;
            - hem of haar aan zijn kleding,
            te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie;
Dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie en de Officier van Justitie overeenkomstig artikel 151b lid 2 Gemeentewet alvorens tot deze aanwijzing over te gaan;
Gelet op het bepaalde in artikel 151b Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Almelo;
BESLUIT
Vast te stellen de volgende aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden:
Artikel 1
Een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen in en rond het centrum van Almelo, met inbegrepen van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Het gebied wordt begrensd door:
In het noorden de Sluiskade Noordzijde;
In het oosten de Van Rechteren Limpurgsingel vanaf de Sluiskade Noorzijde omlaag tot de Berkelstraat;
In het zuiden vanaf de Berkelstraat (oostelijk) gezien, de Bornsestraat tot aan Burgemeester Raveslootsingel;
In het westen vanaf de Burgemeester Raveslootsingel omhoog naar de Rechtbank Overijssel, langs de Brugstraat omhoog tot aan de Sluiskade Noorzijde.    

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 25 januari 2021 20:30 uur en geldt tot 26 januari 2021 21:00 uur.

Artikel 3
Deze besluiten ter openbare kennis te brengen op de gemeentelijke website, een persbericht en via social media.

Aldus vastgesteld te Almelo op 25 januari 2021,

De burgemeester van Almelo,

A.J. Gerritsen

Toelichting
Dit mondelinge besluit is genomen op 25 januari 2021 om 20.30 uur. Het is op schrift gesteld op 26 januari 2021 omstreeks 13.30 uur. Ter voldoening aan artikel 151b lid 2 jo. Artikel 151b lid 5 van de Gemeentewet breng ik deze besluiten ter kennis van de gemeenteraad en de officier van justitie.
Bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Almelo, postbus 5100, 7600 GC, te Almelo.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht;
de reden waarom u het er niet mee eens bent;
uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle, kan worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

 

Back to top