Vergoeding Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie gaat over de schade die de gemeente veroorzaakt door het uitvoeren van gemeentelijke taken volgens de regels.

Het gaat om schade veroorzaakt door bijvoorbeeld:

 1. Feitelijke handelingen zoals wegopbrekingen;
 2. Rechtmatige besluiten door  het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.

De schade kan bestaan uit:

 • waardevermindering van onroerende zaken. Een woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen als wij een vergunning verlenen voor een appartementencomplex op de grond ernaast.
 • verminderde inkomsten of het moeten maken van extra kosten. Omdat wij bijvoorbeeld werkzaamheden aan de weg laten uitvoeren, kan een bedrijf tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het bedrijf kan daardoor inkomsten mislopen. 

Onder nadeelcompensatie valt sinds 1 januari 2024 ook de vergoeding van schade die kan ontstaan door planologische besluiten. Dit heette eerst planschade. 

Het begrip planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat niet in de Omgevingswet. De planschaderegeling is onderdeel van de regeling nadeelcompensatie. Tussen de planschaderegeling en de regeling nadeelcompensatie bestaan belangrijke verschillen. 

Voor besluiten genomen onder het oude recht geldt een overgangsrecht van vijf jaar na onherroepelijk worden van het besluit voor toepassing voor planschaderegeling. 

U kunt meer lezen over de verschillen tussen planschade en nadeelcompensatie en het overgangsrecht op de website van Iplo.

De schade moet redelijkerwijs toe te rekenen zijn aan de schadeoorzaak en de schade is erger dan binnen het normale maatschappelijke risico zou mogen zijn.

U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als:

 • u kunt bewijzen dat u schade heeft geleden.
 • de schade het directe gevolg is van een besluit of een maatregel. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de de bouw van een woning. 
 • de schade het gevolg is van werkzaamheden die horen bij een besluit. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
 • de schade het gevolg is van werkzaamheden, maar die pas later zichtbaar wordt. Schade door grondwateronttrekking kan bijvoorbeeld jaren later ontstaan.

U krijgt geen schadevergoeding als:

 • u zelf al iets heeft geregeld op een moment waarop u een nadelige overheidsmaatregel kon verwachten (actieve risico-aanvaarding).
 • u geen gebruik heeft gemaakt van bijvoorbeeld mogelijkheden om uw bedrijf uit te breiden, terwijl u kon verwachten of er rekening mee kon houden dat er later bepaalde overheidsmaatregelen zouden worden genomen die dat onmogelijk zouden maken (passieve risico-aanvaarding). 
 • u door het treffen van maatregelen de schade had kunnen voorkomen of beperken.
 • u nog niet op een andere manier schadevergoeding heeft gekregen.

Voor planologische besluiten onder de Omgevingswet worden de schadeoorzaken in de wet opgesomd. Staat uw besluit hier niet bij dan heeft u geen recht op nadeelcompensatie. Voor schadeoorzaken die niet onder de Omgevingswet vallen, geldt geen wettelijke lijst. Dit kunnen zowel besluiten als feitelijke handelingen zijn.

Nadeelcompensatie gaat dus niet over schade door onrechtmatig handelen van de overheid. Het Burgerlijk Wetboek regelt de schadevergoeding voor onrechtmatig overheidshandelen.

 • Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het aanvraagformulier op te vragen
 • Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente;

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

 • Of geef het ingevulde formulier af in het stadhuis

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag uit te leggen. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Tegen het conceptadvies kunt u binnen 6 weken een zienswijze indienen. De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Soort aanvraagPrijs 2024
Aanvraag vergoeding planschadeโ‚ฌ 500,00

De kosten krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.