Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor u?  Meer informatie Sluiten

Ga direct naar: snelnaar | Zoeken | Site-navigatie

U bent hier:

 1. Home >
 2. e-Loket >

e-Loket: digitaal zakendoen met de Gemeente

leerlingenvervoer 

U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten die u maakt voor het vervoer van uw kind van woning naar school. In een aantal gevallen worden deze kosten (gedeeltelijk) vergoed. Uw kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het onderwijs volgt bij:

 • primair onderwijs (po): regulier of bijzonder onderwijs
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) (Toermalijn, Oosteres, Rank)
 • speciaal onderwijs /voortgezet speciaal onderwijs: (SO/VSO)
  Cluster 1 – Onderwijs aan kinderen die blind zijn of slechtziend
  Cluster 2 – Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
  Cluster 3 – Onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking,  kinderen die langdurig ziek zijn en zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
  Cluster 4 – Onderwijs aan kinderen met ernstige psychiatrische en/of gedragsstoornissen

Voorwaarden vergoeding leerlingenvervoer

Minimale afstand
Voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciale school voor basisonderwijs geldt een minimale afstand van vier kilometer tussen uw woning en de school. Voor primair onderwijs of bijzonder onderwijs geldt een minimale afstand van zes kilometer. Is de afstand kleiner, dan regelt u zelf het vervoer van en naar school en komt u niet in aanmerking voor een vergoeding in de vervoerskosten.

Taxivervoer
Bij taxivervoer komt uw kind alleen in aanmerking voor vergoeding als er sprake is van een beperking waardoor hij of zij niet onder begeleiding kan reizen. Voor taxivervoer naar scholen voor Speciaal Onderwijs buiten Almelo kan de gemeente opstapplaatsen instellen. Als u een vergoeding ontvangt voor taxivervoer naar een school buiten Almelo dan staat in de beschikking van welke opstapplaats uw kind ’s morgens vertrekt. U komt niet in aanmerking voor vergoeding voor taxivervoer vanwege werk, de verzorging van meerdere kinderen of alleenstaand ouderschap .

Weekendvervoer
Bij weekendvervoer komt uw kind in aanmerking voor vergoeding als zij in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs. Zijn er andere redenen voor dit verblijf, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.

Begeleiding
Als uw kind niet zelfstandig kan reizen en daarvoor begeleiding nodig heeft, dan komt u in aanmerking voor vergoeding voor een begeleider. Kinderen die op 1 augustus 2014 negen jaar of ouder zijn en die onderwijs volgen op een speciale school voor basisonderwijs of primair onderwijs, komen alleen voor de vergoeding van een begeleider in aanmerking als de directeur van de school een verklaring van de noodzaak van begeleiding afgeeft. De uitgebreide versie van de voorwaarden vindt u in de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Almelo 2011. De gemeente toetst alle aanvragen voor leerlingenvervoer en taxivervoer aan de verordening.

Vergoedingen

 • Een fietsvergoeding (€ 0,09 per kilometer, afstand heen en terug woning – school)
 • Een vergoeding voor begeleiding voor kosten voor openbaar vervoer als uw kind nog niet kan fietsen en u uw kind met de auto naar school brengt.
 • Een vergoeding voor openbaar vervoer als uw kind met de bus of trein naar school gaat.

Let op: uw aanvraag dient u uiterlijk zaterdag 31 mei 2014 in. Een vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Log in met DigiD om het uittreksel aan te vragen Een vergoeding voor leerlingenvervoer vraag u online aan via onderstaande formulieren. U heeft daarvoor een DigiD-inlogcode nodig.

Wat stuurt u mee bij uw aanvraag:

 • een ondertekende verklaring van de school waarin staat dat begeleiding noodzakelijk is. Deze verklaring geldt voor kinderen die op 1 augustus 2014 negen  jaar of ouder zijn en een SBO-school of een reguliere basisschool bezoeken. 
 • een IB60-formulier 2012 dat u bij de belastingdienst via telefoonnummer 0900-8088 kunt opvragen. Dit formulier gebruikt u als uw kind onderwijs volgt op een basisschool of speciale school voor basisonderwijs en uw verzamelinkomen over 2012 lager is dan € 24.300. Als u geen IB 60 formulier meezendt, gaan wij er van uit dat uw inkomen boven de € 24.300,- ligt en brengt de gemeente een eigen bijdrage van € 313,10 in rekening.
 • bij taxivervoer stuurt u medische informatie, diagnose(s) en verklaringen van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan twee jaar.

Bericht

Binnen acht weken ontvangt u bericht over uw aanvraag. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken.

DigiD DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Snel naar

 1. Openingstijden
 2. Afspraak maken
 3. Bekendmakingen
 4. Koopzondagen
 5. Parkeren

Zoeken